VIP-palvelun poissaolotiedoteominaisuutta kehitetty

Hyvä Soneran Viestintäpalvelu VIP -käyttäjä,

saamamme asiakaspalautteen perusteella olemme kehittäneet VIP-palvelun poissaolotiedoteominaisuutta. Ominaisuuden päälle ja pois kytkeminen muuttuu yksinkertaisemmaksi. Kutsumme ominaisuutta jatkossa VIP-lomaviestiksi ja VIP-poissaoloviestiksi.

VIP-palvelu päivitetään tältä osin sunnuntai-maanantaiyönä 12-13.2.2017. Uusi toiminnallisuus on käytettävissä päivityksen jälkeen ja vanha poissaolotiedotetoiminnallisuus lakkaa toimimasta.

Huomioithan, että mahdollisesti päällä oleva vanha poissaolotiedote-toiminnallisuus putoaa päivityksen yhteydessä pois. Mikäli tarvitset loma-/poissaoloviestiominaisuutta maanantaina 13.2., tulee se aktivoida päivityksen jälkeen uusien ohjeiden mukaan.

Loma- tai poissaoloviestin kytkentä tapahtuu jatkossa valitsemalla aktiviteettilistauksesta joko loma- tai poissaoloviesti-aktiviteetin halutun viestitiedotteen mukaisesti. Loma-/poissaoloviesti laitetaan pois päältä valitsemalla aktiviteettilistauksesta jokin muu haluttu aktiviteetti. Helpoiten ominaisuus toimii käyttämällä ajastettua aktiviteettia, jolloin loma-/poissaoloviesti lähtee automaattisesti pois päältä ajastuksen mukaisesti. Ominaisuuden käyttämiseen ei siis jatkossa enää tarvita erillistä rooli-valintaa.

Tutustu ominaisuuden käyttöoppaaseen tästä.

VIP-sivustolta löydät lisäksi muuta tärkeää tietoa palveluun liittyen. Sivustolta löytyy loppukäyttäjänäkymä sekä erillinen järjestelmävalvojan näkymä pääkäyttäjäoikeuksilla oleville henkilöille. Käyttöohjeet ovat molempien näkymien Tuki-valikossa.

Bästa användare av Sonera Kommunikationstjänst VIP,

utifrån den kundrespons vi fått har vi vidareutvecklat VIP-tjänstens funktion för frånvaromeddelande. Det blir enklare att aktivera och avaktivera funktionen. I fortsättningen kallar vi funktionen VIP-semestermeddelande och VIP-frånvaromeddelande.

VIP-tjänsten uppdateras för denna funktions del under natten mellan söndag och måndag 12–13.2.2017. Den nya funktionen kan användas efter uppdateringen och den gamla funktionen för frånvaromeddelande upphör att fungera.

Vänligen observera att ett gammalt frånvaromeddelande som eventuellt är aktiverat försvinner i samband med uppdateringen. Om du behöver semester-/frånvaromeddelandefunktionen på måndag 13.2 ska du efter uppdateringen aktivera funktionen enligt de nya anvisningarna.

Aktivering av semester- eller frånvaromeddelande sker i fortsättningen genom att i aktivitetslistan välja antingen semester- eller frånvaromeddelande enligt önskat meddelandebesked. Semester-/frånvaromeddelandet avaktiveras genom att i aktivitetslistan välja någon annan önskad aktivitet. Enklast fungerar funktionen om du använder en tidsinställd aktivitet. Då avaktiveras semester-/frånvaromeddelandet automatiskt efter den inställda tiden. Användning av funktionen kräver alltså inte längre val av roll.

Ta del av guiden för användning av funktionen här.

På VIP-webbplatsen hittar du dessutom annan viktig information om tjänsten. På webbplatsen finns en vy för slutanvändare och en särskild vy för systemövervakare för personer med administratörsrättigheter. Användarinstruktioner finns i båda vyernas supportmeny (Tuki).

Dear Sonera Communications Service VIP user

Based on customer feedback, we have improved the absent message feature of the VIP service. Enabling and disabling the feature will be simplified. In the future, the feature will be known as a VIP holiday message and a VIP absent message.

The VIP service will be updated in this respect during the night between Sunday, 12 February, and Monday, 13 February 2017. The new functionality will be available after the update, and the old absent message functionality will cease to function.

Please note that if the old absent message functionality is enabled, it will be disabled as the update takes place. If you need the holiday/absent message functionality on Monday, 13 February, you should enable it after the update in accordance with the new instructions.

In future, the holiday or absent message will be enabled by selecting a holiday or absence message activity from a list of activities. The holiday/absent message will be disabled by selecting another desired activity from the list of activities. The most simple way of using the feature is to schedule an activity, in which case the holiday/absent message will be automatically disabled according to the settings. In other words, the feature can be used in future without a separate role selection.

Read instructions on the use of the feature here.

On the VIP website, you will also find other important information about the service. The website comprises an end-user interface and a separate administrator interface for the administrator. The instructions of use can be found in the Tuki (support) menu on both interfaces.