Etäseurannalla tavoitellaan sairaalapäivien ja kontrollikäyntien vähentämistä

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien on sairaalasta kotiuduttuaan seurattava painon, verenpaineen ja sykkeen muutoksia. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä (Eksote) oli tahtotila löytää heille sellainen etäseurannan toimintamalli, jossa etämittausten tekeminen olisi potilaalle riittävän yksinkertaista sekä helppoa ja jossa hänen vastuulleen jäisi mahdollisimman vähän teknistä kirjaamista. Etäseurannan avulla haluttiin myös todentaa hoitohenkilökunnan kyvykkyyttä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

Pilottikäyttöön tammi-maaliskuun 2016 ajaksi valittiin Soneran etämittausratkaisu. Etäseurannan avulla sydämen vajaatoimintapotilaiden kotiutusprosessia pyrittiin tehostamaan ja aikaistamaan. Potilaat voitiin pilotin aikana kotiuttaa turvalliseen ympäristöön, jossa terveydentilan kehittymistä seurattiin etämittauksen avulla päivittäin ja lääkitystä voitiin tarvittaessa mittaustulosten pohjalta säätää. Lääkemuutoksia pystyttiin tekemään ilman sairaalakäyntejä.

Tämän tyyppisten potilaiden makuuttaminen sairaalassa vain heidän terveydentilansa seuraamista varten ei ole perusteltua tai edes mahdollista. Osastopäivän hinta Eksotessa on yhden potilaan osalta noin 636 euroa ja sydänvalvonnassa vielä selvästi enemmän.  

”Palvelun tekninen toimivuus pilotin aikana oli hyvä”, kertoo Eksoten kardiologi Tuomo Nieminen. ”Hoitotasapainon hallinta helpottui etämittausten avulla, ja potilaiden lääkitystä säädettiin mittaustulosten perusteella.”

Hoitajien käytössä oli yksinkertainen, visuaalinen käyttöliittymä, josta pystyi nopeasti näkemään, oliko potilaiden mittaustuloksissa jotakin hälyttävää. Potilaat olivat siten seurannan piirissä päivittäin yksittäisten kontrolli- tai sairaalakäyntien sijasta.

”Sekä potilaat että omaiset antoivat etäseurannasta positiivista palautetta”, sairaanhoitaja Auli Ikävalko-Airas kertoo. ”He olivat palveluun tyytyväisiä ja motivoituivat paremmin seuraamaan terveydentilansa kehittymistä. Etämittaukset myös vahvistivat potilaiden turvallisuudentunnetta, sillä he tiesivät olevansa päivittäisen seurannan piirissä. Myös kotisairaanhoito oli tyytyväinen palveluun, kun lääkemuutokset tehtiin sairaalasta käsin eikä heidän tarvinnut miettiä niitä.”

Palautekyselyyn vastanneista potilaista kaikki olisivat valmiita suosittelemaan palvelua tuttavilleen ja he kokivat turvallisuutensa kasvaneen terveydentilan seurannan osalta. Kyselyyn vastanneet eivät myöskään kokeneet mittausten seuraamista ahdistavana ja he uskoivat mittausten vaikuttaneen positiivisesti lääkärin sekä hoitajien kykyyn reagoida muutoksiin heidän terveydentilassaan.

Kiinnostuitko etämittauksesta?

Jätä yhteydenottopyyntö

Sonera Etämittaus

Etämittausratkaisu helpottaa potilaiden terveydentilan seuraamista ja vähentää osastolla vietettyjä päiviä.

Lue lisää

Haaste

Eksote halusi toteuttaa sydämen vajaatoimintapotilaiden etämittauksia tavalla, joka olisi potilaille mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. Etäseurannan tavoitteena oli tehostaa sekä aikaistaa sydämen vajaatoimintapotilaiden kotiutusprosessia.

Ratkaisu

Pilottikäyttöön otettu helppokäyttöinen etäseuranta lisäsi leikkauspotilaiden turvallisuudentunnetta sekä mahdollisti terveydentilan seurannan sairaalaympäristön ulkopuolella. Hoitajat näkivät potilasryhmän terveydentilan kehittymisen visuaalisen käyttöliittymän avulla.

Hyödyt

Potilaiden motivaatio seurata terveydentilansa kehittymistä kasvoi ja turvallisuudentunne lisääntyi päivittäisen seurannan ansiosta. Lääkitystä voitiin tarvittaessa säätää mittaustulosten perusteella ilman sairaalakäyntejä. Hoitotasapainon hallinta helpottui, ja sairaalapäiviä pystyttiin mahdollisesti vähentämään.